Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմիններ

Որոնում
 
 
Հ/Հ Կարգավիճակը Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի անվանումը(լրիվ) Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարը Հավատարմագրման վկայագրի գրանցման ամսաթիվը Հավատարմագրման վկայագրի գործողության ավարտը Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը Գործունեության իրականացման վայրը Ղեկավարի անունը, ազգանունը, հայրանունը (լրիվ) Հեռախոսը / Ֆաքսը (ՀՀ և քաղաքի կոդը) Էլեկտրոնային փոստի հասցեն Հավատարմագրման ոլորտի մանրամասն նկարագրությունը(նշելով ՏԿ-ի նշագիրը)

Կարգավիճակ:
Գործում է
Կասեցված է
Դադարեցված է