Հավատարմագրման ազգային մարմին

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Հավատարմագրման ազգային մարմին» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխանության գնահատման մարմիններին մատուցում է ծառայություններ հավատարմագրման բնագավառում:

Հավատարմագրման նպատակներն են`

 1. պաշտոնապես հավաստել համապատասխանության գնահատման մարմնի` համապատասխանության գնահատման որոշակի տեսակի ծառայություններ մատուցելու իրավասությունը.
 2. նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխանության գնահատման մարմինների կարողությունների և ծառայությունների կատարելագործմանը, բարձրացնել սպառողների վստահությունը համապատասխանության գնահատման գործունեության արդյունքների նկատմամբ.
 3. ապահովել համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրումը միջազգային հավատարմագրման համակարգերի ընթացակարգերին ներդաշնակ ընթացակարգերով` բացառելով առևտրում տեխնիկական խոչընդոտները.
 4. ստեղծել պայմաններ Հավատարմագրման ազգային մարմնի և նրա կողմից հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների գործունեության արդյունքների միջազգային ճանաչման համար:

Հավատարմագրումը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա`

 1. օրինականություն.
 2. կամավորություն (եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ պահանջ չի սահմանվում).
 3. շահագրգիռ բոլոր կողմերի համար հավասար իրավունքներ.
 4. անկախություն.
 5. անկողմնակալություն.
 6. թափանցիկություն.
 7. արհեստավարժություն.
 8. հավատարմագրման գործընթացում ձեռք բերված տեղեկատվության գաղտնիություն.
 9. միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտներին ներդաշնակեցված հավատարմագրման պահանջների կիրառում:

Հավատարմագրման համար կարող են դիմել հետևյալ համապատասխանության գնահատման մարմինները`

 1. փորձարկման և տրամաչափարկման (կալիբրավորման) լաբորատորիաներ.
 2. արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմիններ.
 3. կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմիններ.
 4. ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմիններ.
 5. տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմիններ.
 6. համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող համապատասխանության գնահատման այլ մարմիններ:

Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության, իրավական այլ ակտերի և միջազգային ԻՍՕ/ԻԷԿ 17000 համակարգի ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

 1. Հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիաների ցանկ
  • Հավատարմագրված տրամաչափարկման լաբորատորիաների ցանկ
   • Հավատարմագրված արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինների ցանկ
    • Հավատարմագրված կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինների ցանկ
     • Հավատարմագրված ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմինների ցանկ
      • Հավատարմագրված հսկողություն (այդ թվում՝ ստուգաչափում) իրականացնող մարմինների ցանկ
       • Հավատարմագրված որակավորման ստուգում (PT) իրականացնողների ցանկ

        Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրման բնագավառում ծառայությունների մատուցումն իրականացնում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Հավատարմագրման ազգային մարմին» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը:

        Հասցեներ՝
        • Իրավաբանական հասցե՝ Մհեր Մկրտչյան 5
        • Գործունեության իրականացման հասցե՝ Մհեր Մկրտչյան 5
        Հեռախոսահամարներ`
        • Տնօրենի ընդունարան՝ 011 203381
        • Քարտուղարություն՝ 011 203382
        • Հավատարմագրման բաժին՝ 011 203384