Օրենսդրական դաշտ

 1. ՀՀ օրենքը հավատարմագրման մասին
  • «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը
   • ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2015թ մարտի 6-ի <Հավատարմագրման աշխատանքների գների հաշվարկման կարգ հաստատելու մասին> N 311-Ն հրաման
    • ՀՀ կառավարության 2012թ սեպտեմբերի 6-ի <Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին> N1201-Ն որոշում
    • ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2024թ. ապրիլի 2-ի <Հավատարմագրման չափանիշները, համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման, գնահատումների կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին> N 915-Ն հրաման
     • ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան տրված համապատասխանության սերտիֆիկատի և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրի ու ՄՄ ՏԿ 010/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան տրված արտադրանքի տիպի սերտիֆիկատի գրանցման համարների կառուցվածքը
      • «Համապատասխանության գնահատման հավատարմագրված մարմինները (այդ թվում՝ սերտիֆիկացման մարմիններ, փորձարկման լաբորատորիաներ (կենտրոններ) ԵՏՄ համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում ներառելու կարգը»
      • ԵՏՄ հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017թ սեպտեմբերի 27-ի «Տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի միասնական ռեեստրի ձեւավորման և վարման կարգի մասին» N 127 որոշում
      • Համապատասխանության գնահատման տիպային սխեմաների մասին
      • Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011թ. ապրիլի 7-ի «Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հաստատման) տիպային սխեմաների կիրառման կարգի մասին կանոնակարգի մասին» N 621 որոշում
       • ԵՏՄ հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018թ մարտի 20-ի « ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրերը գրանցելու, դրանց գործողությունը կասեցնելու, վերսկսելու ու դադարեցնելու կարգի մասին» N 41 որոշում
       • ԵՏՄ հանձնաժողովի կոլեգիայի 2012թ դեկտեմբերի 25-ի «Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության սերտիֆիկատի և համապատասխանության հայտարարագրի միասնական ձևերի և դրանց լրացման կանոնների մասին» N 293 որոշում
       • ՀՀ կառավարության 2014թ հունվարի 16-ի «Համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը սահմանելու մասին» N 56-Ն որոշում