ՀԱՄ քաղաքականություններ

  1. PL-02 Գնահատման խմբի կազմի վերաբերյալ ՀԳՄ-ի կողմից առարկության քաղաքականություն
    • PL-05 Որակավորման ստուգմանը (PT), միջլաբորատոր համեմատություններին (ILC) մասնակցելու վերաբերյալ քաղաքականություն
      • PL-06 Չափագիտական հետևելիության վերաբերյալ քաղաքականություն
        • PL-08 Անկողմնակալության, շահերի բախման կառավարման և հավատարմագրման գործունեության օբյեկտիվության ապահովման քաղաքականություն