Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ (ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ) ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1)        բարձրագույն կրթություն (բնական գիտությունների, մաթեմատիկայի, տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ տեխնոլոգիական գիտությունների բնագավառում) ունեցող անձինք, ովքեր ունեն հավատարմագրման կամ սերտիֆիկացման մարմինների կամ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմինների ոլորտում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ,

2)       հավատարմագրման ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն.

3)       համապատասխանության գնահատման մարմինների (արտադրանքի, կառավարման համակարգերի, ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմինների, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմինների կամ այլ մարմինների) հավատարմագրման համար կիրառվող միջազգային ստանդարտների, տարածաշրջանային ու միջազգային հավատարմագրման կազմակերպությունների փաստաթղթերով սահմանված պահանջների իմացություն.

4)       համակարգչով (Windows, Word, Excel, Access և այլ ծրագրեր) և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն ինչպես նաև տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքներ.

5)       հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի լավ իմացություն:

Աշխատավարձի չափը՝ 310 000 ՀՀ դրամ:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ (ք.Երևան, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Մհեր Մկրտչյան 5, 934 սենյակ, հեռ. (011) 20-33-81, 20-33-82):

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

- գրավոր դիմում (կից ձևաչափով),

- անձնագրի պատճենը,

- կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),

- աշխատանքային գրքույկի պատճենը.

- արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

- մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով armnab@armnab.am, secretariat@armnab.am՝ ժամը 09:30-ից մինչև 17:00-ը:

Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 08.02.2022թ. մինչև 28.02.2022թ. ներառյալ: