Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1.    Պաշտոնին ներկայացվող պահանջները

Բարձրագույն կրթություն, իրավագիտության և իրավունքի ոլորտներում  առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ

2 Գիտելիքները

1)        Համակարգչով (Windows, Word, Excel և այլ ծրագրեր) և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, ինչպես նաև տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերով աշխատելու համար պահանջվող գիտելիքներ,

2)       հայերենի, ռուսերենի (լավ), անգլերենի իմացություն:

 

        3 Աշխատանքի բնույթը, իրավունքները, պարտականությունները

1Իրականացնում է «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից և ՊՈԱԿ-ի դեմ ներկայացրած դատական պահանջների մինչդատական նախապատրաստման՝ անհրաժեշտ ապացույցների և փաստաթղթերի հավաքագրման աշխատանքներ,

2Իրականացնում է ՀՀ դատական բոլոր ատյաններում և պետական այլ մարմիններում ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցչության ապահովումը,

3Իրականացնում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դիմումների (այդ թվում՝ բողոքների) ուսումնասիրման, քննարկման և բարձրացված հարցերի վերաբերյալ պատասխանի պատրաստման աշխատանքներ,

4Իրականացնում է շահագրգիռ մարմինների, պետական կառավարման մարմինների հետ համագործակցության շրջանակներում ապահովում է ՀՀ օրենսդրության և վերլուծություն, ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի ուսումնասիրություն, իր լիազորությունների շրջանակներում բացահայտում է մասնագիտական խնդիրներ և այդ խնդիրներին տալիս է մասնագիտական լուծումներ,

5Իրականացնում է համապատասխանության գնահատման մարմինների հետ համագործակցության շրջանակներում իրավական պարտավորությունների վերլուծության, մասնակցում է շահառուների հետ պայմանագրերի մշակման և կնքման աշխատանքներին։

 

Հիմնական աշխատավարձի չափը՝ 330 000 ՀՀ դրամ:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ (ք.Երևան, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Մհեր Մկրտչյան 5, 934 սենյակ, հեռ. (011) 20-33-81, 20-33-82):

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

- գրավոր դիմում (կից ձևաչափով),

- անձնագրի պատճենը,

- կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),

- աշխատանքային գրքույկի պատճենը.

- արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

- մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի:

Փաստաթղթերն ներկայացվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով՝ armnab@armnab.am, ժամը 09:30-ից մինչև 17:00-ը:

Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 28.06.2022թ. մինչև 11.07.2022թ. ներառյալ: