«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՊՈԱԿ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄՐՑՈՒՅԹ LԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

LԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 1. բարձրագույն կրթություն (բնական գիտությունների, մաթեմատիկայի, տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ տեխնոլոգիական գիտությունների բնագավառում) ունեցող անձինք, ովքեր վերջին երկու տարվա ընթացքում ունեն հավատարմագրման կամ համապատասխանության գնահատման կամ որակի կառավարման համակարգին առնչվող ոլորտում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ,
 2. հավատարմագրման ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի իմացություն.
 3. համապատասխանության գնահատման մարմինների (արտադրանքի, կառավարման համակարգերի, ֆիզիկական անձանց սերտիֆիկացման մարմինների, համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող համապատասխանության գնահատման այլ մարմինների) հավատարմագրման համար կիրառվող միջազգային ստանդարտների, տարածաշրջանային ու միջազգային հավատարմագրման կազմակերպությունների փաստաթղթերով սահմանված պահանջների իմացություն.
 4. համակարգչով (Windows, Word, Excel, Access և այլ ծրագրեր) և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն ինչպես նաև տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքներ.
 5. հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի իմացություն (ազատ տիրապետում է):

Աշխատավարձի չափը՝ 220 000 ՀՀ դրամ: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ (ք.Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5, 9-րդ հարկ, 934 սենյակ, հեռ. 011 20-33-82): Դիմող ՀՀ քաղաքացիները «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • գրավոր դիմում (կից ձևաչափով)
 • անձնագրի պատճենը
 • կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները)
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը
 • արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք
 • մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով armnab@armnab.am՝ ժամը 09:30-ից մինչև 17:00-ը: Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 14.01.2020թ. մինչև 01.02.2020թ. ներառյալ: