Մեր Մասին

Պատմական ակնարկ

Հավատարմագրման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում սկիզբ է առել 1993թ-ից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչության (ՀԱՅՊԵՏՍՏԱՆԴԱՐՏ) կազմում գործող որակի համակարգերի, սերտիֆիկացման և լաբորատորիաների հավատարմագրման բաժնի միջոցով:

Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչությունը վերակազմակերպելու մասին» N 2042-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչությունը վերակազմակերպվել է` միացվելով «Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության աշկատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին՝ ստեղծելով Հայաստանի Հանրապետության հավատարմագրման գործակալություն «Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակով:

Հավատարմագրման խորհրդի և հավատարմագրման գործակալության կողմից հավատարմագրումն իրականացվել է հիմք ընդունելով 1999 թվականի դեկտեմբերի 3-ի «Նորմատիվ պահանջներին արտադրանքի և ծառայությունների համապատասխանության հավաստման մասին» ՀՕ-18 ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի մայիսի 12-ի «Համապատասխանության հավաստման բնագավառում սերտիֆիկացման մարմինները և փորձարկման լաբորատորիաները հավատարմագրելու մասին» N 238 որոշումը:

Այնուհետև հավատարմագրումն իրականացվել է 2004 թվականի հունիսի 19-ի «Համապատասխանության գնահատման մասին» ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության «Համապատասխանության հավաստման բնագավառում սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների խորհրդի անհատական կազմը և գործունեության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մայիսի 12-ի N 238 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1630-Ն որոշման համաձայն:

«Հավատարմագրման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխանության գնահատման մարմիններին հավատարմագրման ծառայություններ մատուցող միակ մարմինը «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ն է, որը ստեղծվելով ՀՀ կառավարության 2012թ. հուլիսի 19-ի N 890-Ն որոշմամբ` իր գործունեությունը սկսել է 2012թ. դեկտեմբերից: Իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ը ապահովում է հավատարմագրման գործընթացի իրականացումը, մասնավորապես` ընդունում, գրանցում է հավատարմագրման հայտը, իրականացնում է հավատարմագրմանը հավակնող համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց (համապատասխանության գնահատման մարմինների, այսուհետ` ՀԳՄ) կողմից ներկայացված հավատարմագրման փաստաթղթերի փորձաքննություն, համապատասխանության գնահատում` ըստ ՀԳՄ-ի գտնվելու վայրի, կազմակերպում է տեխնիկական կոմիտեների աշխատանքը, հրավիրում է հավատարմագրման խորհրդի նիստը, որի արդյունքում ընդունվում է որոշում ՀԳՄ-ին հավատարմագրելու, հավատարմագրումը մերժելու, հավատարմագրման ոլորտը ընդլայնելու, կրճատելու, հավատարմագրման վկայագրի գործողությունը կասեցնելու, վերականգնելու, դադարեցնելու վերաբերյալ: Ձևակերպում, գրանցում է հավատարմագրման վկայագիրը, ապահովում է հավատարմագրված ՀԳՄ-ների պարբերական գնահատման իրականացումը, վարում է հավատարմագրված ՀԳՄ-ների և հավատարմագրման գործընթացում ընդգրկված գնահատողների ու փորձագետների գրանցամատյանները և այլն:


«Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2024թ տարեկան ծրագիր

2023թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2023թ տարեկան ծրագիր

2022թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2022թ տարեկան ծրագիր

2021թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2021թ տարեկան ծրագիր

2020թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2020թ տարեկան ծրագիր

2019թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2019թ տարեկան ծրագիր

2018թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2018թ տարեկան ծրագիր

2017թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2017թ տարեկան ծրագիր

2016թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ տարեկան ծրագիր

2015թ տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն

2014թ հաշվետվություն